شروع

 نشستم خال های تن و صورتت، شروع و پایان موهای دست هایت، گودی زیر گلو و پشت گردنت را با دقت لمس کردم و بو کشیدم. اشک ریختم و بو کشیدم. دست ساییدم و بلعیدم.
/ 1 نظر / 57 بازدید
پسرخوب

متوجه پیام نشدم؟