سهمگین

مطب مملو از زنانیه که یا جراحی شدن یا می خوان بشن یا هنوز نمی د ونن چه عاقبتی درانتظارشونه.

دیروز تو اتاق معاینه مریضی که تو اتاق کناری بود به دکتر می گفت طی مطالعاتی کردم سرطان پستان در زنانیکه بیش از حد روحیه ی مادرانه دارن شایعه.و عامل اصلی سرطان  خشم ها و کینه های تمام نشده است.

به خودم فکر کردم و اولین چیزهایی که بعد از فهمیدن بدخیم بودن زخمم به ذهنم رسید:بخشیدن و فراموش کردن.سخت نگرفتن و وا دادن رو بلد شدن...

گرچه زندگی هنوز هم سخته خیلی سخت اما لاقل من دیگه اون سخت گیریای بیهوده ی قبل رو ندارم.من دیگه اون آدم قبل نیستم.

 

 

/ 1 نظر / 87 بازدید