از آمدن و رفتن ما...

آدمیزاد در میان بایدها زندگی می کند در میان بایدها رشد می کنددر میان بایدها باور می کند که در انتهای تمام بگیر و ببندها و دویدن ها یک هیچ بزرگ خودنمایی می ;ند.حتی اگر از مسیر به جزییات لذت هم برده باشی ولی مقصدی در کار نیست.رویاهای کوتاه مدت و از پس هر رویا بایدی جدید. مثلا باید خوشی کنی که افسردگی تو را نبلعد.باید خانه ات را عوض کنی تا راحتتر زندگی کنی.باید زیاد کارکنی، وام بگیری، باید ترک کنی، باید بخواهی، بگویی، ببخشی، فریاد بکشی و هزار چیز دیگر.

بعضی از کارها راحت است. بلدیشان.بعضی ها را بلد نیستی. گاهی ادا در میاوری. گاهی مجبور می شوی به یاد گرفتن. چون باید به هرحال راهی پیدا کنی.بعد به خودت می آیی و می بینی وااای خسته ای.خسته و بی آغوش.بعد می گویی احمق جان برای خوشی به کسی وابسته نباش باید قوی باشی باید خودت را بلد شوی.و باید هزار کوفت دیگری که نمی دانی و نمی فهمی اش را تاب بیاوری.چون دو نفر بی اراده ای برای خواستنت یک شبی تو را خلق کرده اند. بعدش در عین ناچاری فهمیده اند چه غلطی کرده اند. اما  تو برای همین خلقِ بی دلیلی که هیچ نقشی در آن نداشته ای، باید تمام عمرت مسوول باشی.می فهمی؟باید.

/ 1 نظر / 29 بازدید
بی سرزمین تر از باد

سلام به به می بینم که بعد از مدتها دلت تنگ شده که بنویسی و درددل کردی. در واقع زندگی و دنیا همینه فکر کنم.باید مبارزه کرد از لحظه اول تا لحظه آخر.باید تلاش کرد که لذت برد از زندگی.لذتی که خودساخته باشه و دست خود آدم باشه نه کس دیگه ای. موید باشی