انعکاس سبزی

شال خیلی سبزم رو پوشیدم.ژاکتم آبی نفتی، مانتوم قهوه ای و یه حال خوشحالی با کانورسای سورمه ایم. قانونم همرنگی تام و تمام نیست.قانون من تناسبه.

خودم روتو آینه دیدم، این موهایی که از فرق باز شده و آویزن شده اینطرف و اونطرف صورتم، سفیدتر از همیشه به نظر می رسن.انعکاس سبزی شالم شاید.فکر کردم یه عکس بگیرم و پایینش بنویسم: "من عشقم را در سال بد یافتم که می گفت مایوس نباش."  

 

/ 0 نظر / 37 بازدید