رضایت

 

نگرانی ابدی دارم که آدم ها گشنه بمانند. غذاهای بیرون خوشمزه نباشند یا حاضری ها حس گرم میزبانی را کمرنگ کنند.

دوستتان دارم پس برایتان غذا می پزم.

یک نفر زد پس کله ام و چهارتا آدرس داد گفت برو خودت رو راحت کن.من؟ راه میانه را پیش گرفتم.دوتاش رو خودم دوتاش رو از بیرون.

یه کم مامان رو که باشم؟ نه؟

/ 0 نظر / 36 بازدید